Search movies

Typing something do you want to search. Exam: Movie Name, Actor, Release Year, Director...
if you want to find exactly, Please input keywords with double-quote or using multi keywords. Exam: "Keyword 1" "Keyword 2"

The Thinning (2016)

The Thinning (2016)

Language: Vietnamese

Author: sub

Updated: one year ago

Files: 1

Year: ...
Run time: 1h 30m
IMDB score: 5.9

Movie infomation

Movie name: The Thinning (2016)

Genders: Action, Drama, Horror

Imdb Score: 5.9

Runtime: 1h 30m

Released: ...

Director:

Writer:

Actors:

Imdb Link

1
00:00:18,293 --> 00:00:23,201
Trong tương lai gần, tài nguyên thế giới
giảm sút nghiêm trọng vì dân số quá đông.

2
00:00:23,201 --> 00:00:26,013
Để chống lại cuộc khủng hoảng này,
Liên hợp quốc yêu cầu tất cả các quốc gia

3
00:00:26,022 --> 00:00:29,024
phải cắt giảm 5% dân số mỗi năm

4
00:00:29,034 --> 00:00:32,424
Ở Mỹ, tất cả học sinh phải tham gia
một bài thi chuẩn hóa một lần mỗi năm.

5
00:00:32,424 --> 00:00:34,564
Học sinh có điểm số thấp nhất bị xử tử.

Trailer